Τόπος και χρόνος παράδοσης

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων εντός Ελλάδας για υπολογιστές, laptop, tablet και εφαρμογές ενώ για το εξωτερικό γίνονται αποδεκτές παραγγελίες μόνο για εφαρμογές. Όλα τα προϊόντα παραδίδονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9:00πμ – 19:00μμ) εκτός Κυριακής και αργιών.

Αναλυτικά:

  • Παράδοση εντός 24 ωρών σε όλες τις εφαρμογές πλην τα student και educations της autodesk.
  • Παράδοση εντός 7 ημερών για τα προϊόντα της Autodesk student και educations με την ένδειξη Ε στον τίτλο τους.
  • Παράδοση από 3 έως 10 ημέρες για τα λοιπά προϊόντα (Υπολογιστές, Laptop, Tablet).

Οι εφαρμογές παραδίνονται στο email της παραγγελίας και οι υπολογιστές, laptop, tablet στον χώρο που έχετε δηλώσει (οικία, επιχείρηση).

Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής ορίζονται μονομερώς από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τις συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες και αναγράφεται στο κάθε προϊόν ξεχωριστά ή στην ειδική κατηγορία faq η και εδώ.

Τρόπος παράδοσης παραγγελίας – χρεώσεις για παραδόσεις

Παραδόσεις σε περιοχές εντός του Δικτύου Διανομής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -υποχρεώσεις:

Τα παραδοτέα κατόπιν της παραγγελίας προϊόντα και υπηρεσίες αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιλέγει ελεύθερα τα μέσα αποστολής. Η αποστολή των πωληθέντων γίνεται χωρίς χρέωση του πελάτη, ανεξαρτήτως μεγέθους των παραδοτέων, εφόσον το συνολικό τίμημα της παραγγελίας υπερβαίνει το ποσό των 1000€. Για όλες τις παραγγελίες αξίας κάτω των 1000 ευρώ ο πελάτης επιβαρύνεται με κόστος μεταφοράς που αναγράφεται κατά την παραγγελιά του συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ανεξαρτήτως του μεγέθους  και του βάρους τους.

Δικαίωμα απόρριψης παραγγελίας προϊόντων εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απορρίψει και να μην κάνει δεκτές παραγγελίες στις οποίες σωρευτικά

  • Ο πελάτης ορίζει ως τόπο παράδοσης περιοχή εκτός Ελλάδας για προϊόντα που δεν είναι εφαρμογές.
  • Ο πελάτης ζητά να εξοφλήσει την αξία της αγοράς με αντικαταβολή.
  • Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο προς το παρόν.

Παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει και εκτελεί και υπηρεσίες εντός της Αττικής. Η παροχή των υπηρεσιών συμφωνείται κατόπιν παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη την οποία θα αποδεχθεί με την ανωτέρω διαδικασία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απορρίπτει ελεύθερα παραγγελίες για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εφόσον ζητείται εκτέλεση εργασιών που δεν καλύπτονται από το Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών π.χ.: Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση μεγάλης παραγγελίας (5000 ευρώ και άνω) ο πελάτης μπορεί να ζητήσει ειδική μεταχείριση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και να υπάρξει κάποιος διακανονισμός από τα μέρη προς το οικονομικό σκέλος της μεταφοράς του προσωπικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από Αθήνα στην περιοχή του πελάτη αλλά και το κόστος των εργασιών. Εφόσον πρόκειται σύνθετη παραγγελία, προϊόντων και υπηρεσιών, ακόμα και αν δεν εγκριθεί για την παροχή υπηρεσιών λόγω του ότι ζητείται η παροχή σε περιοχή εκτός του Δικτύου, η παραγγελία κατά τα λοιπά εγκρίνεται και καταρτίζεται πώληση των προϊόντων, εφόσον δε συντρέχει κάποιος άλλος λόγος απόρριψης της παραγγελίας και κατά το σκέλος της πώλησης προϊόντων από τους προβλεπόμενους στους παρόντες όρους χρήσης.

Γενικοί οροί περί αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Παραλαβή από το κατάστημα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει τέτοια επιλογή.

Αρμόδιος για την παραλαβή εκ μέρους του πελάτη

Η παραλαβή σε κάθε περίπτωση γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εν γένει δημοσίου εγγράφου πρόσφορου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας.

Προθεσμία εκπλήρωσης της πώλησης – παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και είναι το πολύ δέκα (10) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως ή και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Σε περίπτωση που τέτοιος χρόνος δεν συμφωνηθεί και επιβεβαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο με τον ανωτέρω τρόπο, η παράδοση θα γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας και κατάρτιση της πώλησης. Σε περίπτωση εκτάκτου και απρόβλεπτου κωλύματος που τυχόν θα αντιμετωπίσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσον αφορά την παράδοση προϊόντος/προϊόντων, η τελευταία δικαιούται να αναβάλει μία μόνον φορά την παράδοση του συνόλου ή μέρους των πωληθέντων προϊόντων και υπηρεσιών, με έγγραφη δήλωσή της (μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) προς τον πελάτη (παράλληλα θα γίνεται και τηλεφωνική ενημέρωση), εφόσον δεν υπερβαίνει ο συνολικός χρόνος αναμονής, μαζί με την αναβολή, τις δέκα (10) ημέρες από το χρόνο έγκρισης της παραγγελίας και κατάρτισης της πώλησης. Άλλως σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών λόγω κωλύματος ή αδυναμίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να πραγματοποιήσει την παράδοση στον πελάτη, τότε μόνον ο πελάτης θα δικαιούται εφόσον το επιθυμεί, να ορίσει νέα δεύτερη προθεσμία προς παράδοση καθ’ υπέρβαση των δέκα (10) ημερών (τέτοια νέα προθεσμία δεν είναι απαραίτητη εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρνείται την παράδοση γενικά, ή εάν η παράδοση εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του πελάτη μόνον αν γινόταν στη νόμιμη προθεσμία των δέκα (10) ημερών και είχε σχετικά ενημερώσει ο πελάτης την ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Αν δεν τηρηθεί και η συμπληρωματική προθεσμία που θα ορίσει ο πελάτης, τότε ο τελευταίος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης ως προς τα καθυστερούμενα είδη. Το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.